menu

Modeweekend: Bestel of win een Fashionlunch

In het weekend van 22 en 23 september a.s. staat Hulst weer in het teken van de mode. Op de zaterdag kunt u zich ook nog eens laten verwennen door lokale horecazaken. Die bieden u voor € 25 een smakelijke lunch aan. Te bestellen via het bijgaande bestelformulier. Uit de mensen die zo'n lunch bestellen worden er 10 gekozen die deze lunch GRATIS aangeboden krijgen.

 • Modeweekend: Bestel of win een Fashionlunch

Te winnen prijzen

  1e prijs

 • Fashion lunch t.w.v. € 25

  10x Fashion lunch t.w.v. € 25

  Aangeboden door: Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad

  De leden van Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad zijn winkels, horecazaken en dienstverlenende bedrijven. Regelmatig voeren wij acties. Deze keer verloten wij onder de inschrijvers op een Fashionlunch 10 van deze lunches. Wint u, dan betalen wij uw lunch!

Uw Fashionlunch kunt u gebruiken bij 1 van de volgende horecazaken. Om uw reservering goed door te geven willen wij van u het restaurant van uw keuze weten. U kunt uit de volgende horecazaken kiezen:

 • Restaurant De Korenbeurs
 • Café-Restaurant Het Bonte Hert

Voor meer info over het Modeweekend klikt u hier.

NB: Zometeen vragen wij u meer gegevens in te vullen dan we gebruikelijk zijn. Om een simpele reden: We kunnen anders uw bestelling niet verder afhandelen. Zodra deze actie is afgelopen verwijderen wij alle nu gevraagde extra gegevens. We leggen alleen uw mail-adres, uw voor-/achternaam en postcode/woonplaats vast. Zie onze privacyverklaring.

Begin hieronder met het invullen van het BESTELFORMULIER!


Het is na 20-09-2018 niet meer mogelijk om mee te doen aan 'Modeweekend: Bestel of win een Fashionlunch'.

Algemene voorwaarden

Modeweekend: Bestel of win een Fashionlunch

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, loterijen enzovoorts die Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert. Ons postadres is OV Hulst Vestingstad, p/a Steenstraat 37, 4561 AR Hulst.

T.a.v. de Bestelactie Fashionlunch

 • U kunt net zoveel Fashionlunches bestellen als u wilt.
 • Alle bestellers doen mee bij de verloting van 10 GRATIS Fashionlunches.
 • 1 of 2 dagen voor het Modeweekend ontvangen de winnaars hierover bericht.

Algemeen

Deelnemers aan acties en loterijen verklaren vooraf akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

De loten, voordeelcoupons, toegangskaarten enzovoorts worden verstrekt door winkeliers, horecaondernemers, andere organisaties enzovoorts die deelnemen aan loterijen en acties, georganiseerd door OV Hulst Vestingstad.  Ga voor meer info over de deelnemende bedrijven naar www.hulstvestingstad.nl.

De beschikbaar gestelde prijzen, waardebonnen, voordeelcoupons of andere tegenprestaties kunnen, tenzij duidelijk anders is aangegeven, alleen bij de aangegeven zaak of zaken worden opgehaald of besteed.

Prijzen enzovoorts blijven tot maximaal 1 maand na de datum van bekendmaking van de winnaar(s) beschikbaar. Tenzij anders wordt vermeld. Daarna vervalt het recht op een prijs o.i.d.

Informatie e.d.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot onze acties kunnen via voorzitter@ovhv.org worden gericht aan het bestuur van OV Hulst Vestingstad. Alleen een e-mail met een toelichting op de vraag, opmerking e/o klacht en onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats wordt beantwoord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers beschikbaar gestelde prijzen enzovoorts, dienen rechtstreeks te worden gericht aan die deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres van de desbetreffende partij, te vinden op onze website.

Aansprakelijkheid

OV Hulst Vestingstad heeft geen enkele bemoeienis met de beschikbaar gestelde prijzen, voordelen enzovoorts dan wel de uitreiking c.q. overhandiging daarvan aan de winnaars. De algemene voorwaarden van de deelnemende winkels, horecazaken, andere organisaties enzovoorts zijn op deze producten, diensten e.d. en de afhandeling daarvan (waaronder levering en/of bezorging) van toepassing.

OV Hulst Vestingstad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de door u gewonnen en door de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts geleverde producten, diensten e.d. en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij hen gewonnen prijzen.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Dit zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de bezitters van een of meer loten.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich het recht voor om een deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname aan een actie uit te sluiten als de desbetreffende deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden dan wel onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens OV Hulst Vestingstad of derden.

Gebruik verstrekte gegevens

 • Toezending van digitale nieuwsbrieven:

OV Hulst Vestingstad en Stichting Bezoekersmanagement Hulst willen u graag via e-mail nieuwsbrieven op de hoogte brengen van nieuws over activiteiten, acties, evenementen en meer in onze stad. Mocht u daar prijs opstellen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden door de Aanmeld-knop aan te vinken.

 • Gebruik voor enquêtes e.d.:

OV Hulst Vestingstad verzoekt u tevens gebruik van uw gegevens voor onderzoek toe te staan. Denk aan een enquête via internet. Bedoeld om informatie van u te krijgen over uw kijk op Hulst en onze regio. Om uw wensen in dat opzicht te vernemen. De vereniging wil uw inbreng omzetten in aanbevelingen en/of verbeteringen ten behoeve van zichzelf of van derden. Denk aan ondernemers en aan de gemeente Hulst. Alles in het belang van u en van onze vereniging en strikt binnen het gestelde doel. Stemt u hiermee in dan kunt u dat doen door de Akkoord-knop aan te vinken.

NB: Verkoop van uw gegevens aan derden wordt door ons uitgesloten. Ook het gratis ter beschikking stellen sluiten wij uit. Gebruik ten behoeve van derden kan wel maar alleen, wanneer de uitkomst daarvan het algemeen belang van u en van de vereniging zal dienen. Bovendien worden uw bij ons bekende gegevens niet overgedragen aan derden, maar voert de vereniging namens die derde zelf de noodzakelijke handelingen uit. Daarvoor gebruikt de vereniging alleen uw e-mailadres. Voorbeeld: Het op verzoek van een derde u toezenden van een internet-enquête van die derde. De over u bij ons bekende gegevens komen dus nooit in handen van derden!

Privacy Policy

Modeweekend: Bestel of win een Fashionlunch

Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad(OVHV) wil de koopstad Hulst promoten. Daarvoor organiseert OVHV o.a. evenementen en acties. Dit doen we samen met Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Die acties en evenementen worden via onze gezamenlijke website www.hulstvestingstad.nl kenbaar gemaakt. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om u digitaal te benaderen. Daarvoor hebben we enkele gegevens van u nodig, o.a. uw e-mailadres. Per actie of evenement vragen wij u om de volgende reden die gegevens:

 • Om u indien nodig op de hoogte te houden van deze actie;
 • Om u, als u meedoet aan deze wedstrijd, loterij o.i.d. te laten weten of u hebt gewonnen of niet;
 • Om u via onze digitale nieuwsbrief te informeren over nieuws, komende activiteiten en/of voordeelaanbiedingen.

Daarnaast zetten wij enkele keren per jaar een enquête onder de bij ons bekende e-mailadressen uit. Bedoeld om van u en anderen te horen wat u van Hulst in het algemeen en van de voorzieningen in het bijzonder vindt. Heel soms sturen wij u een enquête namens een andere instelling, meestal een wetenschappelijk instituut.

In alle gevallen staan uw gegevens alleen op de server van OVHV. We verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Zelfs niet aan onze leden! Gebruiken wij uw gegevens in een rapport o.i.d. dan alleen anoniem en in totalen verwerkt. Betreft het een enquête van een ander dan zetten wij die zélf uit. Dus worden uw gegevens niet aan die derde partij overhandigd!

Tot slot willen wij u duidelijk laten weten wat OVHV (alleen met uw instemming) vastlegt. Dat zijn naast uw e-mailadres slechts uw voor-/achternaam,  postcode en/of woonplaats én de actie waaraan u op dat moment meedoet. Soms vragen wij u extra om uw geboortejaar/leeftijd of om te melden dat u man of vrouw bent. Wellicht hebt u er zelf behoefte aan om aan te geven wat uw aandacht heeft: mode, evenementen, horeca. Die aanvullende informatie is nooit verplicht en vult u zelf vrijwillig in.

Inloggen