menu

APRIL Kassabon ACTIE Hulst

Hierrrrrrr met je kassabon en maak kans op één van de 100 Vestrock Junior Tickets of één van de vele cadeaubonnen twv 25 euro.

Te winnen prijzen

2e prijs

Tijdens de maand april maak je kans op één van de 100 Vestrock Junior tickets twv 30 euro of één van de vele cadeaubonnen twv 25 euro door het invoeren van je kassabonnen op www.hulstvestingstad.nl

Je kunt zo vaak meedoen als je wilt. Hoe werkt het? Je gaat naar de actiepagina waar je de gevraagde gegevens invoert. Je kassabon is je lot, waarmee je kans maakt op de genoemde prijzen. Iedere vrijdag van april en de 1e vrijdag van mei worden er 20 Vestrock Junior tickets verloot.

De winnaars worden via facebook bekend gemaakt, dus zorg dat je de pagina van Hulst Vestingstad volgt. In dit bericht staat ook vermeld in welke winkel jij je prijs mag afhalen. 

Heel belangrijk: bewaar dus je kassabon, want die moet je ruilen tegen je prijs.


Het is na 05-05-2019 niet meer mogelijk om mee te doen aan 'APRIL Kassabon ACTIE Hulst'.

Algemene voorwaarden

APRIL Kassabon ACTIE Hulst

  • Kassabonnen van Hulster winkels kunnen worden ingevoerd op de website t/m 2 mei
  • Voer de gevraagde gegevens in op www.hulstvestingstad.nl
  • Iedere vrijdag van de maand april en de eerste vrijdag van mei worden de prijswinnaars bekend gemaakt van 20 Vestrock Junior tickets twv 30 euro en cadeaubonnen van Hulster ondernemers twv 25 euro.
  • De uitslag wordt bekend gemaakt via facebook met daarbij de zaak waar de prijzen kunnen worden afgehaald, dus volg Hulst Vestingstad op facebook!
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Last but not least: bewaar je kassabon en lever deze in als je je prijs afhaalt

Algemene Voorwaarden t.a.v. OVHV-acties e.d.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, loterijen enzovoorts die Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert. Ons adres is OV Hulst Vestingstad, p/a Steenstraat 37, 4561 AR Hulst.

Algemeen

Deelnemers aan acties en loterijen verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

De loten, voordeelcoupons enzovoorts worden verstrekt door de winkeliers, horecaondernemers enzovoorts die deelnemen aan loterijen en acties, georganiseerd door OV Hulst Vestingstad. Deze herkent u meestal aan een sticker op de winkelruit. Of ga naar www.hulstvestingstad.nl.

Door ondernemers beschikbaar gestelde prijzen, waardebonnen, voordeelcoupons of andere tegenprestaties kunnen, tenzij duidelijk anders is aangegeven, alleen bij de aangegeven zaak of zaken worden opgehaald of besteed.

Prijzen enzovoorts blijven tot maximaal 1 maand na de datum van bekendmaking van de winnaar(s) beschikbaar. Tenzij anders wordt vermeld. Daarna vervalt het recht op een prijs o.i.d.

Informatie e.d.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot onze acties kunnen alleen via voorzitter@ovhv.org worden gericht aan het bestuur van OV Hulst Vestingstad. Alleen een e-mail met een toelichting op de vraag, opmerking e/o klacht en onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats wordt beantwoord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers beschikbaar gestelde prijzen enzovoorts, dienen rechtstreeks te worden gericht aan die deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres van de desbetreffende partij dat te vinden is via hun pagina op onze website.

Aansprakelijkheid

OV Hulst Vestingstad heeft geen enkele bemoeienis met de beschikbaar gestelde prijzen, voordelen enzovoorts dan wel de uitreiking c.q. overhandiging daarvan aan de winnaars. De algemene voorwaarden van de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts zijn op deze producten, diensten e.d. en de afhandeling daarvan (waaronder levering en/of bezorging) van toepassing.

OV Hulst Vestingstad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de door u gewonnen en door de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts geleverde producten, diensten e.d. en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij hen gewonnen prijzen.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Dit zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de bezitters van een of meer loten.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich het recht voor om een deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname aan een actie uit te sluiten als de desbetreffende deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden dan wel onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens OV Hulst Vestingstad of derden.

Privacy Policy

APRIL Kassabon ACTIE Hulst

Gebruik verstrekte gegevens

Door deelname aan acties geeft u zich automatisch op voor de e-mail nieuwsbrieven van OV Hulst Vestingstad en van Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Beide organisaties houden u daarmee op de hoogte van de nieuwtjes en evenementen in onze mooie stad. Mocht u daar geen prijs opstellen, dan kunt u zich bij ontvangst van de eerstvolgende digitale nieuwsbrief afmelden via de 'afmeldknop' in die nieuwsbrief.

Ander gebruik van uw gegevens is toegestaan, mits in het belang van onze vereniging en het daarbinnen gestelde doel. Verkoop van gegevens aan derden wordt uitgesloten. Gebruik daarvan door derden kan alleen, wanneer het belang van de vereniging daarmee is gediend.

Inloggen